1error! Фотогалерея. Текие (мавзолей) Авган-Магомет-Султана

Фотогалерея. Текие (мавзолей) Авган-Магомет-Султана

Фотогалерея. Текие (мавзолей) Авган-Магомет-Султана

Текие (мавзолей) Авган-Магомет-Султана. Рязанская область. Касимов

Текие (мавзолей) Авган-Магомет-Султана
Рязанская область. Касимов